GDPR

Ochrana osobních údajů Zákazníka

     I. Ochrana osobních údajů Zákazníků je realizována dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (General Data Protection Regulation).

  II. Zákazník bere na vědomí, že Společnost zpracovává osobních údaje nezbytné pro plnění závazků dle těchto obchodních podmínek po nezbytně nutnou dobu, max. však dobu 3 let od ukončení poskytování služeb Společností. Poskytnuté údaje může zpracovávat jen Společnost, a to způsobem obvyklým. Společnost má povinnost zaručit důvěrnost poskytnutých osobních údajů mimo jiné za účelem  zabránění  neoprávněnému  přístupu  k nim nebo jejich neoprávněnému  použití. Nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. Zákazník má práva zejména dle § 11 a 21 shora uvedeného zákona, tj. zejména že poskytnutí údajů je svobodné, dobrovolné, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na vydání potvrzení o jejich zpracování, právo na opravu těchto osobních údajů, jejich výmaz a omezení, přenositelnost a právo vznést námitku, jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností Společnosti ve smyslu tohoto zákona. Pokud je vyžadován aktivní souhlas se zpracováním některých osobních údajů, může jej odmítnout či bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Společnosti.

Četl/a jsem a souhlasím.